18-06-11

Het Gesproken Facebook

Er overkwam mijn zoon iets en mijn dochter vertelde het tegen haar vriendinnen en die vertelden het verder tot iedereen het wist. Toen iedereen het wist was er iemand die wist hoe dat zo kwam dat mijn zoon iets overkwam. Hij vertelde het tegen een van zijn vrienden en die vertelden het verder tot iedereen het wist. Toen iedereen ook dit wist wisten ook mijn zoon en dochter het. Zij vertelden het aan ons en wij konden er iets mee zodat wat hem overkomen was hem nog altijd overkomen was maar dat het effekt op hem ervan verminderd werd en het effekt op een ander veranderde van richting - van plezant naar helemaal niet plezant. They had been tagged.

Roddel en achterklap zijn niet slecht.

Er gaan altijd mensen zijn die iets overkomen.

Zolang de gevolgen hiervan minder en minder erg zijn voor hen die het overkomt en niet positief zijn voor zij die het doen overkomen zit er vooruitgang in. Geen nood om moord en brand te schreeuwen en allerhande absolute en korrekte meningen te uiten om demonen te bedwingen. Het leven zoals het was en is & zoals het altijd zijn zal, maar waarin het overkomen mensen minder en minder overkomt en minder en minder levensbedreigend is.

De oplossing ligt niet in ingewikkelde kreative oplossingen die rekening houden met iedereens kultuur - iedereens achtergrond. Dat laatste is trouwens geen kreativiteit maar inkonsistentie: als oplossingen voor problemen dienen rekening te houden met de kultuur van zij die problemen maken dan geef je al toe dat de problemen verbonden zijn met die kultuur. En kriminaliteit is niet verbonden met kultuur. Kriminaliteit is verbonden met een gebrek aan kultuur. De enige manier om kriminaliteit te bestrijden is de kriminelen kultiveren, hen ontvoogden van kultuur & hen onttrekken aan het fatalisme van de statistiek die bepaalde bevolkingsgroepen linken aan kriminaliteit.

Er is slechts één kulturele komponent aan kriminaliteit en dat is die van het gebrek aan kultuur; van het zich niet vinden in het gesproken Facebook of de onmogelijkheid toe te treden tot het gesproken Facebook. De eerste stap van kultivering en ontvoogding is de stap om dingen te doen die buiten je natuur en buiten je kultuur vallen & die je toelaten om je eigen voogd te worden. Opsluiting & bestraffing zijn essentieel voor die eerste stap, al is het maar de opsluiting in een school en de bestraffing met leerstof die op het eerste zicht nutteloos is.

Al de rest van de kreativiteit is kwatsch komende van mensen die kriminelen vanuit de hoogte behandelen en die ze willen bevoogden in plaats van hen te eisen dat ze zich ontvoogden. Kwatsch komende van pedante arrogante salonintellektuelen die zich beter voelen omdat ze toevallig in een bevoogding zitten die hen de rijkdom geeft om ondanks een gebrek aan kultuur toevallig minder krimineel te zijn.

Kvatsh!

 

11-06-11

Rood! lijdt aan mening-itis

Ik heb een mening! Meer bepaald de mening dat er teveel meningen zijn. Dit probleem is specifiek ter linkerzijde tot een chronische ziekte aan het uitgroeien. Er is geen mening of rood moet er een mening over hebben en elke rode mening genereert een nieuwe, nog rodere, mening. Het is allemaal zo vermoeiend. Je gaat ervan geeuwen - windenergie, zonne-energie, land- en tuinbouw, openbare werken, het middenveld, grootverdieners, aardappelen tot en met vrijetijdsbesteding, overal moet er beleid zijn en moeten er korrekties zijn en korrekties op korrekties en een korrekt rood standpunt over elke korrektie.

Nochtans is het simpel: iedereen gelijke kansen, iedereen een hangmat en iedereen een goede opvoeding (& het laatste indien nodig manu militari). Een flinke dosis beleefdheid helpt, zo ook een inspanning de ander eerder te verstaan dan te veroordelen.

Teneinde de hoofdlijnen terug in beeld te krijgen is het beter nogal dramatisch te snoeien in de bijzaken. Eerst en vooral dan in de neiging mee "zaken" te doen, in allerhande private en net-niet-publieke bedrijven, met of zonder winstoogmerk. Ten tweede in het uitdeinende gebruik van essentiële rechten. Het hebben en houden van honden is bijvoorbeeld geen levensnoodzakelijk goed voor de mens. Met het denken in optrekken van de gemiddelden & dan iedereen te verplichten in de buurt van de opgettrokken gemiddelden te zitten helpt men de zwakkeren niet - en, neen, met het verzwakken van de rijken helpt men de zwakkeren ook niet. De zwakkeren zijn zoals iedereen is, niet noodzakelijk uit op macht (laat de macht aan de machtigen!, vermijd enkel dat ze het misbruiken om allen te dwingen machtig te willen zijn). Luxe bestaat en is noch een reden tot beschaamdheid noch een noodzaak voor iedereen. Finaal ook in alles wat slechts is wat mensen willen of niet willen; als de mens geen eksplisiete kultuur wil dan wil de mens geen eksplisiete kultuur. Als men zich niet wil engageren dan engageert men zich niet. En als men geen mening heeft dan heeft men geen mening.

Vele zaken in deze almaar technische wereld zijn slechts een technische zaak. Pleit niet voor gekleurde oplossing van niet-gekleurde zaken. Beperk je tot het doel en laat de middelen aan zij die verstaan wat gemaakt dan wel slechts beïnvloed kan worden.

Relax, don't do it. Uit die raden van bestuur! Weg met al die geldverslindende tusseninstituten vol betweterige en neurotiese maakbaarheidsmensen. Gedaan met gezever in de marge en oproepen allerhande aan mensen die nu eindelijk iets anders kunnen doen dan zich bezighouden met de sleur van alledaagse meningen. Red Riood! Have a little bit of trust. Laat gaan, laat passeren; konsentreer U op wat er toe doet: meer mensen meer mens laten worden. Zit niet zuur te doen als meer mens worden betekent minder meningen hebben over bijzaken en minder zin te hebben in het twisten over het geslacht der engelen.

29-05-11

Seals on Heels

Maar vooraleer het over de positie van de vrouw in de maatschappij te hebben toch even passeren langs wat een typische massa-histerie is over een brand in de vrije natuur. De natuur is brandbaar. Dat is geen recent feit. Er is veel voor te zeggen dat het in de essentie ligt van de natuur dat zij brandbaar is. Ze brandde al vooraleer er nog sprake kon zijn van histerie, laat staan van massa-histerie. Nadat ze afbrandde kwam ze weer, altans in de vorm die erin slaagde weer te komen na het afbranden. Dat is de natuur: wat terugkomt ondanks rampspoed.

Dan is er de mens. De mens kan de natuur haar gang niet laten gaan. Want wat afbrandt moet terug opgebouwd worden. Liefst in broze, af te schermen, vormen die slechts overleven door menselijke interventie. Zij die zich tot natuurbeschermers uitroepen beschermen vooral de menselijke macht om de natuur te laten blijven zoals ze zelf willen dat de natuur zou blijven: een vrouw die niet veroudert, een kind dat niet verandert en kortom de bron van het soort heimwee dat het geluk sistematies in het verleden situeert. Een geluk dat voortdurend onder vuur ligt in de laissez faire mentaliteit van een te verafschuwen moderniteit.

Miljarden zou men investeren om de natuur te forceren in een nooit veranderende staat. Al was het maar om niet één cent uit te geven in lijn met de menselijke natuur om vrij, gemakkelijk en snel met elkaar in kontakt te zijn.

Tegennatuurlijk zijn ook de hoge hakken die almaar frekwenter gedragen worden door vrouwen die geen enkele nood hebben toe te geven aan de dwang erop te lopen. De vrouw moet bevrijd worden .. zolang ze maar niet vrij is om haar bedeesde en zorgzame natuur af te gooien. Neen, ze moet vrij zijn om ze te kunnen restaureren in de vormen van aandoenlijke naïviteit die eigen zijn aan een oorspronkelijke staat die afgebrand is door de bosbrand van een ambitie die het tegendeel is van vrouwelijkheid. Vrouwelijkheid die het tegendeel is van vrouwelijkheid.

Ik zie ze graag, de dominante vrouwen die almaar meer tonen dat ze tot alles in staat zijn waartoe ze altijd al in staat waren en die zich goed voelen en zich daar niet voor schamen. Dat is de natuur: onderdrukt worden en dan herrijzen, geleerd uit de omstandigheden, met de beste en de sterkste troeven eerst gespeeld. Wat overleeft kan niet anders dan sterk zijn en wat sterk is mag zich ook sterk voelen. Zonder schaamte, zonder verdediging, met stevige kuiten en de perceptie van ellenlange benen.

Alsof mannen ooit concesssie hebben moeten doen rond het tonen van mannelijkheid.

Alsof jeanetten hun jeanetterigheid nog zouden moeten verbergen om anderen geen aanstoot te geven.

Alsof onverbiddelijkheid eigen is aan mannen die mannen zijn.

De enige vals-mannelijke trek - die al gauw van voorbijgaande aard zal blijken, zelfs al is ze al duizenden jaren dominant omwille van de scheeftrekking van de macht van enkelen over velen - is die van de hipokrisie en van 't machtsmisbruik; van de achterklap en van het liegen; van het konkelfoezen in achterkamertjes en het bedekken van de uitwassen der inteelt die slechts konden overleven door het optrekken van een onnatuurlijke wand tussen de machtige mannen en 99,999 % van de rest van de bevolking (mannen, vrouwen en jeanetten).

 

23-05-11

Demokratie 2.0

Ten eerste is het werkelijk hemeltergend dat ongeveer alles 2.0 moet zijn. Ten tweede is het slechts kwestie van tijd dat iedereen ontdekt dat er iets serieus mis is met onze huidige vorm van demokratie. Ergo, voor je het weet is het al demokratie 2.0 wat de klok slaat.

Maar voor iedereen daar raakt, hier alvast de paradoks van de nieuwe burgerbewegingen: terwijl politici de wind van voor krijgen omdat ze niet op lange termijn denken en alleen bezig zijn met de volgende verkiezingen, willen we een demokratie waarin iedereen voortdurend op de besluitvorming weegt.

Er is vanalles te verbeteren aan de demokratie maar niets ervan heeft te maken met meer rechtstreekse vormen ervan.

14-05-11

Zwartkakkers: acte de préscience

Het is niet makkelijk om dit ding vol te houden. Vooral niet omdat er vanalles is dat nodig is en dat niet dit ding is om dit ding vol te houden.

Ach, misschien beter dat je gewoon naar hier gaat. Een beetje groepsdruk helpt en samenwerking maakt het wat makkelijker om lezers en feedback te krijgen.

Ondertussen zijn er nog altijd mensen die op zicht weten wat anderen bezielt. Voorkennis, maar dan het soort dat (ongestoord door enige kennis) vooral vooroordeelt. Weten zij veel dat onder die hoofddoek de stress zit om elke zaterdag, en elke zondag, te werken omdat alleen dan het soort job waartoe ze toegang hebben genoeg oplevert om hun kinderen toegang te verschaffen tot een ander soort job. Neen, het enige wat zij weten is dat de kinderen niet op naschoolse aktiviteiten opdagen en dat, in tegenstelling tot hardwerkende ouders, ze de hoofddoek niet te zien krijgen op het schoolfeest. Dat weten volstaat voor hen om te oordelen dat er geen wil is tot integratie & dus geen reden tot klagen; altans niet voor de afwezigen; maar wel voor de aanwezigen - die slechts wil tot integratie zien nadat de hoofddoek van het hoofd gehaald is en als witte vlag gezwaaid wordt. Ten teken van overgave aan de suprematie van het witte denken.

Maar dat laatste mag je niet insinueren want rasisties zijn ze niet. Ten hoogste zijn ze latent rasisties. & Misschien (zo nodig) immanent rasisties (de ene kultuur is de andere namelijk niet). Ze hebben niets tegen het adopteren in een ander ras namelijk, zolang de opvoeding maar dezelfde is als de hunne en de opvattingen maar dezelfde zijn en dus zolang het enige vreemde slechts de kleur is, of de vorm van de ogen. Want schrik voor het vreemde is 'n onvermijdelijkheid. Alles is relatief behalve onze natuur. De ene kultuur is namelijk slechts op één punt zoals elke andere: de natuur is sterker en onbeschoftheid en gebrek aan redelijkheid dus een trofee om te koesteren.

Slechts één toegeving is mogelijk. De toegeving van de welgemanierdheid: benoem je eigen onbeschoftheid als gezond verstand ;° - (

08-05-11

Er is er eentje jarig!!!

Wat bedoelt iemand die zegt dat een bepaalde supportsgroep een eigen zin voor humor heeft?

(dat ze bijzonder racistisch, seksistisch en/of homofoob uit de hoek komen!)

Waarom wil niemand geloven dat het toeval bepalend kan zijn in belangrijke zaken?

(omdat ze zichzelf te belangrijk vinden om aan het toeval over te laten!)

Hoe komt het dat in de traditie gewortelde mensen zich defensief opstellen?

(ze vrezen het moment waarop de beste manier om macht te verwerven is om geen macht meer te gebruiken, en ze beseffen dat zij dan de echte ontwordelden zullen zijn, en ze weten dat ze inmiddels te week zijn om te nog echt voor iets te moeten vechten)

Is er een reden waarom iedereen oud wil worden?

(geen goede)

[Ik ben slechts een keer wezen biechten. Ik weet niet meer wat ik biechtte. Ik vermoed achterklap want het gerucht wilde dat dat de veilige optie was. Ik herinner me wel nog dat ik als boete enige Weesgegroetjes en enkele Onze Vaders moest opzeggen, in stilte. Ik kende geen van beide van buiten en zat daar maar wat, me schuldig te voelen. Wellicht was dat zoals het moest zijn. Dat was een breekpunt.]

U kan me voortaan ook hier volgen, elke vrijdag: http://heteronomy.wordpress.com

28-04-11

Sociaal! Nationalistisch!

Van de ware Finnen over Wilders tot voorbij de jonge (sic) Le Pen wordt er flink en fluks sociaal gedaan. Neo-liberaal heeft afgedaan ter rechterzijde ten voordele van de bescherming van de zekerheid van de kleine, en bij voorkeur iets oudere, man. Het lijkt de SP wel en even anti-Europees.

Bescheiden ook, altijd bereid te gedogen op voorwaarde van het overnemen van op zichzelf gekeerde bekrompenheid. De onzichtbare hand als het ware maar dan de autoritaire versie die in veiligheid doet en zich op de vrijheid beroept - de vrijheid om andersdenkenden te intimideren. Een gegarandeerd propere hand die verongelijkt de problemen verwijst naar andermans gebrek aan gezond verstand.

Een minderheid die als vanzelfsprekend de meerderheid voor zich opeist.

Er is nog ooit een periode geweest waar sociaal, nationaal en gedogen in een beweging samenkwamen. Maar dat zeggen gaat al te ver zelfs al is dat zeggen het enige wat kan vermijden dat het weer te ver gaat.

Sorry. Het is niet omdat je overtuigd bent van je grote gelijk dat ik ongelijk heb.

[Voor diegenen die de clou van het weer al te cryptische stuk hieronder in detail reproduceren als commentaar: je neigt er een frisse pint voor. Helaas verdom ik het om mijn eigen fouten recht te zetten. Ik doe dat niet graag en dus doe ik het niet.]

27-04-11

Bloed! Rood!

Eerst even tegen De Bruijn vertellen dat hij geen verkiesbare plaats krijgt op de stadlijst. Dan even wachten. Tot Erik doet wat hij sowieso uiteindelijk gedaan zou hebben: splitsen! (waar er geloof is, is het schisma altijd nabij)

Tweedens, lekken wat iedereen al weet: Caroline heeft het wel gezien. Weer even wachten. Tot 1 mei want dan vallen de maskers toch af: voorwaarts kameraden and don't look back! (wat krom is valt niet recht te spreken)

Derdens: enkele maanden wachten. Verwarring, de etter moet er eerst uit en dan pas kunnen de wonden echt 'ns fatsoenlijk helen.

En finaal de finale: de strijd om 't Stad vereist opofferingen, bijvoorbeeld zich profileren op nationaal vlak.

[helemaal geen reden om te moralizeren, wat moeet komen moet komen en moet ooit in beweging komen]

Volgende keer: Sociaal! Nationalistisch!

23-04-11

Het is groen en het vlagt

We hadden al 'mensen met ringbaarden'. Nu hebben we ook 'mensen met bakfietsen'. Tussenin ook allerhande andere 'mensen'. Allemaal mensen met schrikwekkende aanhalingstekens. Maar mensen die heden ten dage nog rondrijden met sokken in hun sandalen en die bovendien die sokken over hun broekspijpen trekken wanneer ze - bijvoorbeeld met hun binnenkort al even sociaal onaangepaste kinderen - gaan fietsen, zulke mensen hebben helemaal geen aanhalingstekens nodig. Zeker geen additioneel schrikwekkende.

Wat doen we ermee? Met mensen die zowel konservatief als progressief zijn. Mensen die al het foute van het ene kombineren met al het onnozele van het ander; die er niet voor terugdeinzen hun kinderen deelgenoot te maken van de aan hen overgeleverde fouten. Je hoeft niet in een religieuze sekte te zitten om in een sekte te zitten. Het volstaat de mentaliteit te hebben van uitverkorenen die niet meegaan in de waan van de dag en de dwaasheden van de moderne tijd. Het volstaat ruimschoots zich af te zetten van 'de meerderheid' of het nu de ingebeelde is van de 'linkse kerk' of van de 'korrupte kapitalisten' of of het gaat om de werkelijke meerderheid van mensen die de moderne ontspanningsmiddelen maksimaal benutten ter hunner ontspanning.

Ik haat die minderheid. Ik haat ze omdat ze zo opvalt en zoveel tijd steekt in opvallen en omdat ze representatief is voor het extremisme dat nooit tevreden is met een normaal voortschrijdend inzicht & een pessimisme dat al gauw een soort aktivisme wordt; & dat de Westerse demokratieën domineert omdat alleen groene vlaggemannen nog interesse kunnen betonen voor de politiek die zich, wat de essentie betreft, heeft overgegeven aan de markt, al dan niet voorzien van het epitheton ornans 'vrij'.

[Het was weer een tijdje geleden. Het lucht toch wel op om even ongenuanceerd te zijn ;-)]

 

22-03-11

Pacifisten maken me agressief

Er zijn altijd goede en slechte redenen te bedenken om iets te doen. Het is dan ook al te makkelijk om elke aktie te veroordelen of te heiligen als men slechts interesse heeft in het behalen van het eigen grote gelijk. De redenen zijn met oneindig veel meer als de akties die genomen worden (en vele akties worden genomen zonder redenen, zonder grootsere planning en samenzwering dan de spontane overtuiging dat iets niet kan).

Pacifisten hebben altijd gelijk. Als er geen oorlog is dan is de tiran schuldig aan machtsmisbruik. Als er wel oorlog is dan is het om olie of macht. Dat is mega-irritant. Niet dat het niet soms alleen maar om olie of macht gaat. Niet dat het niet eigen is aan de tiran om z'n oorlogsmiddelen te gebruiken om de macht te bestendigen. Maar soms is niet altijd. En altijd is niet soms. Als de vreedzame oplossing via de civil society altijd zou werken dan zou het niet soms 42 jaar duren voor er iets verandert. Als de civil society altijd tot het goede leidt dan zou ze niet soms Gaza overnemen en tot een nieuwe diktatuur leiden.

Misschien is er wat minder achterdocht nodig. Misschien is het nodig om de apokaliptische wereldvisie waarin alles alleen maar slechter kan aflopen wat in te tomen. Misschien gaat het wel verbazend goed achteruit. Misschien is er meer aan de hand bij deze of gene aktie dan gelijk te krijgen over de mening die op voorhand al vaststond.

Per slot van rekening: wie was er tot voor kort niet van overtuigd dat de Arabische civil society fundamentalisties was? Wie had gedacht dat de ongeörganizeerde en ongeïnteresseerde en niet geëngageerde internetjeugd er met inzichten vanuit het verdorven Westen als eerste BASTA! zou zeggen tegen de Arabische uitzondering?

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende