10-07-11

Uitlevingsvermogen

Er zijn poppetjes van Paris Hilton. Ook van de meeste porno-actrices and acteurs zijn er poppetjes. Van Osama & van Obama zijn er Ken & Barbie look-a-likes. Het is tijd om aan deze groten der aarde nu ook Bart De Wever toe te voegen.

Ik stel voor iets te doen geïnspireerd op een Duracell-konijn. Of zo een speelgoedje dat je kan opwinden. Klein & kompakt en eens in gang gezet hiperaktief rondhuppelend terwijl het voortdurend uitroept: "Neen-nee-nee-nee!". "NEEN!". "Nee-nee-nee-neen". Om af te sluiten met een welgemikt: "Zeg ik!".

Om van de N-VA wat inlevingsvermogen te verwachten moet men zich eerst in hen kunnen uitleven, ziehier:

Als Bart zegt dat het slecht is voor de middenklasse dan bedoelt ie dat het slecht is voor alle mensen die hij kent; of het de moeite waard vindt om te kennen.

Als Bart zegt dat het slecht is voor alle Vlamingen dan bedoelt ie dat het slecht is voor alle Vlamingen die hij kent en die staan te popelen om samen met de Belfortploeg en Frank Van Hecke een nieuwe scheurlijst op te stellen in dewelke ze verzekerd zijn van 100% van de inkomsten en 0% van het risiko.

Als Bart zegt dat het bric-à-brac is dan bedoelt ie dat enkele bevriende academici vernietigend gaan uithalen naar elke paragraaf die ze niet letter per letter zelf geschreven hebben.

Als Bart zegt dat er enkele goede dingen in zitten dan bedoelt ie dat er enkele paragrafen overgenomen zijn van eerdere pennenvruchten van diezelfde bevriende academici.

Als Bart zegt dat dit een provakatie is dan bedoelt hij dat iedereen toch moet weten dat hij wel wil maar niet kan zolang men niet allemaal met deemoed tot zijn partijhoofdkwartier komt, het hoofd ontbloot, op de knieën valt en na nog een deemoedige blik omhoog volledig plat gaat, geduldig wacht tot de republikeinse monarch met de handpalm omhoog en de twee vingers die samen een Britse 'fuck you' vormen het sein geeft op te staan en dan al buigend achterwaarts terug de kamer verlaat.

Het is niet zo dat Bart dit tafereel zelf wil. Verre van. Maar men moet toch begrijpen dat deze simboliek nodig is om de kapitulatie aan de wil van een derde van de Vlamingen duidelijk maken. Het is immers niet zo dat er ooit nog een tijd kan komen waarin dit derde afkalft (het N-VA is het Vlaams Blok toch niet?) en zelfs al zou het nog afkalven: het volk heeft gesproken en de waarheid van het volk is heilig en eeuwigdurend.

Voor wat hoort wat, inderdaad. Voor politiek geknoei horen er nieuwe verkiezingen. De rest is bull-shit.

26-06-11

Monsieur Soleil

Zoals de allerbeste Nostradamus had ik te vroeg gelijk, een drietal jaren te vroeg:

http://despreker.skynetblogs.be/archive/2009/01/31/1-wat-...

http://despreker.skynetblogs.be/archive/2009/02/15/2-waar...

http://despreker.skynetblogs.be/archive/2009/02/25/3-hoe-...

Ik zal hier op deze blog niet zoals op de andere met zin voor drama de last post blazen en ervoor kiezen om met een welgepaste sisser te verdwijnen.

In het nogal onwaarschijnlijke geval dat U me wil volgen. Hier ben ik grotendeels naartoe:

http://heteronomy.wordpress.com/

Ik ga er onder de naam Guido Nius.

Stel het wel.

18-06-11

Het Gesproken Facebook

Er overkwam mijn zoon iets en mijn dochter vertelde het tegen haar vriendinnen en die vertelden het verder tot iedereen het wist. Toen iedereen het wist was er iemand die wist hoe dat zo kwam dat mijn zoon iets overkwam. Hij vertelde het tegen een van zijn vrienden en die vertelden het verder tot iedereen het wist. Toen iedereen ook dit wist wisten ook mijn zoon en dochter het. Zij vertelden het aan ons en wij konden er iets mee zodat wat hem overkomen was hem nog altijd overkomen was maar dat het effekt op hem ervan verminderd werd en het effekt op een ander veranderde van richting - van plezant naar helemaal niet plezant. They had been tagged.

Roddel en achterklap zijn niet slecht.

Er gaan altijd mensen zijn die iets overkomen.

Zolang de gevolgen hiervan minder en minder erg zijn voor hen die het overkomt en niet positief zijn voor zij die het doen overkomen zit er vooruitgang in. Geen nood om moord en brand te schreeuwen en allerhande absolute en korrekte meningen te uiten om demonen te bedwingen. Het leven zoals het was en is & zoals het altijd zijn zal, maar waarin het overkomen mensen minder en minder overkomt en minder en minder levensbedreigend is.

De oplossing ligt niet in ingewikkelde kreative oplossingen die rekening houden met iedereens kultuur - iedereens achtergrond. Dat laatste is trouwens geen kreativiteit maar inkonsistentie: als oplossingen voor problemen dienen rekening te houden met de kultuur van zij die problemen maken dan geef je al toe dat de problemen verbonden zijn met die kultuur. En kriminaliteit is niet verbonden met kultuur. Kriminaliteit is verbonden met een gebrek aan kultuur. De enige manier om kriminaliteit te bestrijden is de kriminelen kultiveren, hen ontvoogden van kultuur & hen onttrekken aan het fatalisme van de statistiek die bepaalde bevolkingsgroepen linken aan kriminaliteit.

Er is slechts één kulturele komponent aan kriminaliteit en dat is die van het gebrek aan kultuur; van het zich niet vinden in het gesproken Facebook of de onmogelijkheid toe te treden tot het gesproken Facebook. De eerste stap van kultivering en ontvoogding is de stap om dingen te doen die buiten je natuur en buiten je kultuur vallen & die je toelaten om je eigen voogd te worden. Opsluiting & bestraffing zijn essentieel voor die eerste stap, al is het maar de opsluiting in een school en de bestraffing met leerstof die op het eerste zicht nutteloos is.

Al de rest van de kreativiteit is kwatsch komende van mensen die kriminelen vanuit de hoogte behandelen en die ze willen bevoogden in plaats van hen te eisen dat ze zich ontvoogden. Kwatsch komende van pedante arrogante salonintellektuelen die zich beter voelen omdat ze toevallig in een bevoogding zitten die hen de rijkdom geeft om ondanks een gebrek aan kultuur toevallig minder krimineel te zijn.

Kvatsh!

 

13-06-11

Het einde voorspellen

Wie voortdurend het einde voorspelt, verlangt ernaar.

Verlos hem uit zijn lijden,
want hij kan de realiteit
echt niet lijden.

11-06-11

Rood! lijdt aan mening-itis

Ik heb een mening! Meer bepaald de mening dat er teveel meningen zijn. Dit probleem is specifiek ter linkerzijde tot een chronische ziekte aan het uitgroeien. Er is geen mening of rood moet er een mening over hebben en elke rode mening genereert een nieuwe, nog rodere, mening. Het is allemaal zo vermoeiend. Je gaat ervan geeuwen - windenergie, zonne-energie, land- en tuinbouw, openbare werken, het middenveld, grootverdieners, aardappelen tot en met vrijetijdsbesteding, overal moet er beleid zijn en moeten er korrekties zijn en korrekties op korrekties en een korrekt rood standpunt over elke korrektie.

Nochtans is het simpel: iedereen gelijke kansen, iedereen een hangmat en iedereen een goede opvoeding (& het laatste indien nodig manu militari). Een flinke dosis beleefdheid helpt, zo ook een inspanning de ander eerder te verstaan dan te veroordelen.

Teneinde de hoofdlijnen terug in beeld te krijgen is het beter nogal dramatisch te snoeien in de bijzaken. Eerst en vooral dan in de neiging mee "zaken" te doen, in allerhande private en net-niet-publieke bedrijven, met of zonder winstoogmerk. Ten tweede in het uitdeinende gebruik van essentiële rechten. Het hebben en houden van honden is bijvoorbeeld geen levensnoodzakelijk goed voor de mens. Met het denken in optrekken van de gemiddelden & dan iedereen te verplichten in de buurt van de opgettrokken gemiddelden te zitten helpt men de zwakkeren niet - en, neen, met het verzwakken van de rijken helpt men de zwakkeren ook niet. De zwakkeren zijn zoals iedereen is, niet noodzakelijk uit op macht (laat de macht aan de machtigen!, vermijd enkel dat ze het misbruiken om allen te dwingen machtig te willen zijn). Luxe bestaat en is noch een reden tot beschaamdheid noch een noodzaak voor iedereen. Finaal ook in alles wat slechts is wat mensen willen of niet willen; als de mens geen eksplisiete kultuur wil dan wil de mens geen eksplisiete kultuur. Als men zich niet wil engageren dan engageert men zich niet. En als men geen mening heeft dan heeft men geen mening.

Vele zaken in deze almaar technische wereld zijn slechts een technische zaak. Pleit niet voor gekleurde oplossing van niet-gekleurde zaken. Beperk je tot het doel en laat de middelen aan zij die verstaan wat gemaakt dan wel slechts beïnvloed kan worden.

Relax, don't do it. Uit die raden van bestuur! Weg met al die geldverslindende tusseninstituten vol betweterige en neurotiese maakbaarheidsmensen. Gedaan met gezever in de marge en oproepen allerhande aan mensen die nu eindelijk iets anders kunnen doen dan zich bezighouden met de sleur van alledaagse meningen. Red Riood! Have a little bit of trust. Laat gaan, laat passeren; konsentreer U op wat er toe doet: meer mensen meer mens laten worden. Zit niet zuur te doen als meer mens worden betekent minder meningen hebben over bijzaken en minder zin te hebben in het twisten over het geslacht der engelen.

29-05-11

Seals on Heels

Maar vooraleer het over de positie van de vrouw in de maatschappij te hebben toch even passeren langs wat een typische massa-histerie is over een brand in de vrije natuur. De natuur is brandbaar. Dat is geen recent feit. Er is veel voor te zeggen dat het in de essentie ligt van de natuur dat zij brandbaar is. Ze brandde al vooraleer er nog sprake kon zijn van histerie, laat staan van massa-histerie. Nadat ze afbrandde kwam ze weer, altans in de vorm die erin slaagde weer te komen na het afbranden. Dat is de natuur: wat terugkomt ondanks rampspoed.

Dan is er de mens. De mens kan de natuur haar gang niet laten gaan. Want wat afbrandt moet terug opgebouwd worden. Liefst in broze, af te schermen, vormen die slechts overleven door menselijke interventie. Zij die zich tot natuurbeschermers uitroepen beschermen vooral de menselijke macht om de natuur te laten blijven zoals ze zelf willen dat de natuur zou blijven: een vrouw die niet veroudert, een kind dat niet verandert en kortom de bron van het soort heimwee dat het geluk sistematies in het verleden situeert. Een geluk dat voortdurend onder vuur ligt in de laissez faire mentaliteit van een te verafschuwen moderniteit.

Miljarden zou men investeren om de natuur te forceren in een nooit veranderende staat. Al was het maar om niet één cent uit te geven in lijn met de menselijke natuur om vrij, gemakkelijk en snel met elkaar in kontakt te zijn.

Tegennatuurlijk zijn ook de hoge hakken die almaar frekwenter gedragen worden door vrouwen die geen enkele nood hebben toe te geven aan de dwang erop te lopen. De vrouw moet bevrijd worden .. zolang ze maar niet vrij is om haar bedeesde en zorgzame natuur af te gooien. Neen, ze moet vrij zijn om ze te kunnen restaureren in de vormen van aandoenlijke naïviteit die eigen zijn aan een oorspronkelijke staat die afgebrand is door de bosbrand van een ambitie die het tegendeel is van vrouwelijkheid. Vrouwelijkheid die het tegendeel is van vrouwelijkheid.

Ik zie ze graag, de dominante vrouwen die almaar meer tonen dat ze tot alles in staat zijn waartoe ze altijd al in staat waren en die zich goed voelen en zich daar niet voor schamen. Dat is de natuur: onderdrukt worden en dan herrijzen, geleerd uit de omstandigheden, met de beste en de sterkste troeven eerst gespeeld. Wat overleeft kan niet anders dan sterk zijn en wat sterk is mag zich ook sterk voelen. Zonder schaamte, zonder verdediging, met stevige kuiten en de perceptie van ellenlange benen.

Alsof mannen ooit concesssie hebben moeten doen rond het tonen van mannelijkheid.

Alsof jeanetten hun jeanetterigheid nog zouden moeten verbergen om anderen geen aanstoot te geven.

Alsof onverbiddelijkheid eigen is aan mannen die mannen zijn.

De enige vals-mannelijke trek - die al gauw van voorbijgaande aard zal blijken, zelfs al is ze al duizenden jaren dominant omwille van de scheeftrekking van de macht van enkelen over velen - is die van de hipokrisie en van 't machtsmisbruik; van de achterklap en van het liegen; van het konkelfoezen in achterkamertjes en het bedekken van de uitwassen der inteelt die slechts konden overleven door het optrekken van een onnatuurlijke wand tussen de machtige mannen en 99,999 % van de rest van de bevolking (mannen, vrouwen en jeanetten).

 

23-05-11

Demokratie 2.0

Ten eerste is het werkelijk hemeltergend dat ongeveer alles 2.0 moet zijn. Ten tweede is het slechts kwestie van tijd dat iedereen ontdekt dat er iets serieus mis is met onze huidige vorm van demokratie. Ergo, voor je het weet is het al demokratie 2.0 wat de klok slaat.

Maar voor iedereen daar raakt, hier alvast de paradoks van de nieuwe burgerbewegingen: terwijl politici de wind van voor krijgen omdat ze niet op lange termijn denken en alleen bezig zijn met de volgende verkiezingen, willen we een demokratie waarin iedereen voortdurend op de besluitvorming weegt.

Er is vanalles te verbeteren aan de demokratie maar niets ervan heeft te maken met meer rechtstreekse vormen ervan.

14-05-11

Zwartkakkers: acte de préscience

Het is niet makkelijk om dit ding vol te houden. Vooral niet omdat er vanalles is dat nodig is en dat niet dit ding is om dit ding vol te houden.

Ach, misschien beter dat je gewoon naar hier gaat. Een beetje groepsdruk helpt en samenwerking maakt het wat makkelijker om lezers en feedback te krijgen.

Ondertussen zijn er nog altijd mensen die op zicht weten wat anderen bezielt. Voorkennis, maar dan het soort dat (ongestoord door enige kennis) vooral vooroordeelt. Weten zij veel dat onder die hoofddoek de stress zit om elke zaterdag, en elke zondag, te werken omdat alleen dan het soort job waartoe ze toegang hebben genoeg oplevert om hun kinderen toegang te verschaffen tot een ander soort job. Neen, het enige wat zij weten is dat de kinderen niet op naschoolse aktiviteiten opdagen en dat, in tegenstelling tot hardwerkende ouders, ze de hoofddoek niet te zien krijgen op het schoolfeest. Dat weten volstaat voor hen om te oordelen dat er geen wil is tot integratie & dus geen reden tot klagen; altans niet voor de afwezigen; maar wel voor de aanwezigen - die slechts wil tot integratie zien nadat de hoofddoek van het hoofd gehaald is en als witte vlag gezwaaid wordt. Ten teken van overgave aan de suprematie van het witte denken.

Maar dat laatste mag je niet insinueren want rasisties zijn ze niet. Ten hoogste zijn ze latent rasisties. & Misschien (zo nodig) immanent rasisties (de ene kultuur is de andere namelijk niet). Ze hebben niets tegen het adopteren in een ander ras namelijk, zolang de opvoeding maar dezelfde is als de hunne en de opvattingen maar dezelfde zijn en dus zolang het enige vreemde slechts de kleur is, of de vorm van de ogen. Want schrik voor het vreemde is 'n onvermijdelijkheid. Alles is relatief behalve onze natuur. De ene kultuur is namelijk slechts op één punt zoals elke andere: de natuur is sterker en onbeschoftheid en gebrek aan redelijkheid dus een trofee om te koesteren.

Slechts één toegeving is mogelijk. De toegeving van de welgemanierdheid: benoem je eigen onbeschoftheid als gezond verstand ;° - (

08-05-11

Er is er eentje jarig!!!

Wat bedoelt iemand die zegt dat een bepaalde supportsgroep een eigen zin voor humor heeft?

(dat ze bijzonder racistisch, seksistisch en/of homofoob uit de hoek komen!)

Waarom wil niemand geloven dat het toeval bepalend kan zijn in belangrijke zaken?

(omdat ze zichzelf te belangrijk vinden om aan het toeval over te laten!)

Hoe komt het dat in de traditie gewortelde mensen zich defensief opstellen?

(ze vrezen het moment waarop de beste manier om macht te verwerven is om geen macht meer te gebruiken, en ze beseffen dat zij dan de echte ontwordelden zullen zijn, en ze weten dat ze inmiddels te week zijn om te nog echt voor iets te moeten vechten)

Is er een reden waarom iedereen oud wil worden?

(geen goede)

[Ik ben slechts een keer wezen biechten. Ik weet niet meer wat ik biechtte. Ik vermoed achterklap want het gerucht wilde dat dat de veilige optie was. Ik herinner me wel nog dat ik als boete enige Weesgegroetjes en enkele Onze Vaders moest opzeggen, in stilte. Ik kende geen van beide van buiten en zat daar maar wat, me schuldig te voelen. Wellicht was dat zoals het moest zijn. Dat was een breekpunt.]

U kan me voortaan ook hier volgen, elke vrijdag: http://heteronomy.wordpress.com

01-05-11

Ik haat Jan Mulder

Ik haat Jan Mulder omdat hij me doet denken aan Hugo Camps. Ik haat Jan Mulder omdat Hugo Camps me doet denken aan mezelf.

Ik haat Jan Mulder omdat zijn zoon zijn zoon is. Die haat heeft weinig te doen met zijn zoon en alles met het blote feit dat zijn zoon zijn zoon is.

Ik haat het dat iemand "Nooouuuu!" kan zeggen alsof de vier zijden van een speelplaats hun aggressie uitwerken op iemand die de speelplaats oversteekt.

Alles haat ik aan Jan Mulder, alles behalve dan misschien Jan Mulder zelf want hij is - per slot van rekening - ook maar Jan Mulder; en bijvoorbeeld niet Jan Leyers. Of zoiets.

Ook Jan Mulder is omringd door dingen die niet helemaal zijn zoals hij ze wilde. Ook voor Jan Mulder wordt er te weinig in katzwijm gevallen. Ik haat het wanneer mensen niet in katzwijm vallen.

Dat betekent nog niet dat je harder je best moet doen om redenen te geven om in katzwijm te vallen want het is al gauw een soort van bio-linguïstische oorlogsvoering. Aan liefdadigheid meedoen bijvoorbeeld, ik haat meedoen aan liefdadigheid. Zeker wanneer je het kan plaatsen.

Ik haat Jan Mulder omdat hij zo'n dingen wel kan plaatsen, vermoed ik. En dus - en dat is meer dan vermoeden - me verhindert om over eenzaamheid te schrijven en over hoe mensen nooit echt helemaal meegaan in wat men zoal af en toe verwacht dat ze in mee zouden gaan. Ik haat het dat er geen mededogen is en dat er daarom veel liefdadigheid is. De liefdadigheid die de moderne aflaat is.

Ik haat Jan Mulder niet omdat ik denk dat hij een gebrek aan mededogen heeft maar omdat hij ik denk dat hij - ondanks de afwezeigheid van een gebrek aan mededogen - meedoet aan alles wat slechts is om een gebrek aan mededogen te versieren met de sirkus-artiesterij die eigen is aan een gebeuren waarin winnaars geen winnaars willen zijn en dus dingen verzinnen die laten uitschijnen dat er geen verliezers zijn of tenminste niet mogen zijn & die daarom de verliezers veder in hun verlies dringen.

Nooouuuuuuu!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende