25-06-10

'I won't leave!'-Yves

Neen, dit gaat niet over Leterme, het is de moeite niet meer waard - maar we gaan wél eindigen met de vermoorde onschuld, genaamd Peter A. - uit respekt verkorten we zijn naam tot iets wat past bij verdachte personen.

Enkele argumenten van zij die toch eerder bij de kerk aanleunen (nietwaar?), nader ontleed:

- Zij die veel en graag spreken vanuit "een bezorgdheid voor de slachtoffers", doen er goed aan eens na te denken in hoeverre zij eenzelfde bezorgdheid hadden toen die slachtoffers nog geen slachtoffer waren. Indien die toets niet doorstaan wordt is het niet nodig de last van de erfzonde te voelen: uiteindelijk breekt de bezorgdheid voor de kerk elke moraal.

- We kunnen de bezorgdheid vanuit de kerk, en aanverwante commissies, over een strenge geheimhouding dan weer wel perfekt verstaan. De kerk heeft namelijk door de jaren heen bewezen hoezeer zij de dingen perfekt geheim kunnen houden, en is na al die inspanningen uiteraard niet geneigd deze geheimhouding zomaar, zonder slag of stoot onder de gordel (bijvoorbeeld: lekken dat het lek 'een dame' was), op te geven.

- Evenzeer moeten we kracht van argument toestaan aan een bewering dat rechters blijkbaar niet te vertrouwen zijn bij gemaakte afspraken - zoals men in de kerk jaar na jaar bewezen heeft is de strikste hiërarchie onontbeerlijk voor blijvend toedekken van mistoestanden.

- Het weze terloops opgemekt dat het spreken over "open kaart spelen" een spel is dat al van in het Oude Testament de spreker tot verdachte promoveert - maar zelfs bij mensen die dit weten is het nu eenmaal de laatste kaart die soms nog gespeeld kan worden.

- Met enige meewarigheid, en ook wel een snik, horen we hoe het middenveld, & de hulpverleners er als de kippen bijzijn om verontwaardigd te zijn over het feit dat het zou kunnen dat niet iedereen akkoord is dat zij - volledig ongekontroleerd - kunnen beslissen of er al dan niet gevolg gegeven wordt aan strafbare feiten. Eens te meer heeft het middenveld met vlag en wimpel de naam "biddenveld" verdiend.

- Meer moeite hebben we met het argument dat slachtoffers die, eksplisiet, niet tot vervolging willen overgaan buiten de greep van 'het gerecht' mogen blijven. Per slot van rekening ware het - voor zij die Van Geiluwe nog wel eens gaan bezoeken - best geweest dat ze hun klep ten enen male gehouden hadden en is het uiteraard beter dat ze nu allemaal gevangen genomen worden zodat er met stellige zekerheid kan vermeden worden dat deze slachtoffers zouden meehelpen aan, het vermijden van, verdere misdaden door deze daders; er waren tenslotte niet alleen nadelen aan de rechtsorde van de Middeleeuwen.

[yep die is moeilijk maar doe toch maar je best, het vitriool komt er langzaam uit - maar smaakt des te zoeter] 

Peter A. heeft in deze het risiko gelopen zijn kredibiliteit (en die van hulpverleners & terapuiten bij ekstensie - wat des te erger is vermits dit een beroepsgroep is, waarin men moeilijk paralellen kan zien met priesters) te verliezen. Het zou godgeklaagd - sorry, Peter A: Godgeklaagd - zijn indien we de rechtsmacht voorrang zouden geven op een dergelijke persoonlijke moed en zelfopoffering.

 

µpeter - de vermoorde onschuld - adriaenssens ..; wat is nu eigenlijk belangtijk de kredibiliteit van de hulpverleners?

De commentaren zijn gesloten.