10-07-11

Uitlevingsvermogen

Er zijn poppetjes van Paris Hilton. Ook van de meeste porno-actrices and acteurs zijn er poppetjes. Van Osama & van Obama zijn er Ken & Barbie look-a-likes. Het is tijd om aan deze groten der aarde nu ook Bart De Wever toe te voegen.

Ik stel voor iets te doen geïnspireerd op een Duracell-konijn. Of zo een speelgoedje dat je kan opwinden. Klein & kompakt en eens in gang gezet hiperaktief rondhuppelend terwijl het voortdurend uitroept: "Neen-nee-nee-nee!". "NEEN!". "Nee-nee-nee-neen". Om af te sluiten met een welgemikt: "Zeg ik!".

Om van de N-VA wat inlevingsvermogen te verwachten moet men zich eerst in hen kunnen uitleven, ziehier:

Als Bart zegt dat het slecht is voor de middenklasse dan bedoelt ie dat het slecht is voor alle mensen die hij kent; of het de moeite waard vindt om te kennen.

Als Bart zegt dat het slecht is voor alle Vlamingen dan bedoelt ie dat het slecht is voor alle Vlamingen die hij kent en die staan te popelen om samen met de Belfortploeg en Frank Van Hecke een nieuwe scheurlijst op te stellen in dewelke ze verzekerd zijn van 100% van de inkomsten en 0% van het risiko.

Als Bart zegt dat het bric-à-brac is dan bedoelt ie dat enkele bevriende academici vernietigend gaan uithalen naar elke paragraaf die ze niet letter per letter zelf geschreven hebben.

Als Bart zegt dat er enkele goede dingen in zitten dan bedoelt ie dat er enkele paragrafen overgenomen zijn van eerdere pennenvruchten van diezelfde bevriende academici.

Als Bart zegt dat dit een provakatie is dan bedoelt hij dat iedereen toch moet weten dat hij wel wil maar niet kan zolang men niet allemaal met deemoed tot zijn partijhoofdkwartier komt, het hoofd ontbloot, op de knieën valt en na nog een deemoedige blik omhoog volledig plat gaat, geduldig wacht tot de republikeinse monarch met de handpalm omhoog en de twee vingers die samen een Britse 'fuck you' vormen het sein geeft op te staan en dan al buigend achterwaarts terug de kamer verlaat.

Het is niet zo dat Bart dit tafereel zelf wil. Verre van. Maar men moet toch begrijpen dat deze simboliek nodig is om de kapitulatie aan de wil van een derde van de Vlamingen duidelijk maken. Het is immers niet zo dat er ooit nog een tijd kan komen waarin dit derde afkalft (het N-VA is het Vlaams Blok toch niet?) en zelfs al zou het nog afkalven: het volk heeft gesproken en de waarheid van het volk is heilig en eeuwigdurend.

Voor wat hoort wat, inderdaad. Voor politiek geknoei horen er nieuwe verkiezingen. De rest is bull-shit.

26-06-11

Monsieur Soleil

Zoals de allerbeste Nostradamus had ik te vroeg gelijk, een drietal jaren te vroeg:

http://despreker.skynetblogs.be/archive/2009/01/31/1-wat-...

http://despreker.skynetblogs.be/archive/2009/02/15/2-waar...

http://despreker.skynetblogs.be/archive/2009/02/25/3-hoe-...

Ik zal hier op deze blog niet zoals op de andere met zin voor drama de last post blazen en ervoor kiezen om met een welgepaste sisser te verdwijnen.

In het nogal onwaarschijnlijke geval dat U me wil volgen. Hier ben ik grotendeels naartoe:

http://heteronomy.wordpress.com/

Ik ga er onder de naam Guido Nius.

Stel het wel.

13-06-11

Het einde voorspellen

Wie voortdurend het einde voorspelt, verlangt ernaar.

Verlos hem uit zijn lijden,
want hij kan de realiteit
echt niet lijden.

11-06-11

Rood! lijdt aan mening-itis

Ik heb een mening! Meer bepaald de mening dat er teveel meningen zijn. Dit probleem is specifiek ter linkerzijde tot een chronische ziekte aan het uitgroeien. Er is geen mening of rood moet er een mening over hebben en elke rode mening genereert een nieuwe, nog rodere, mening. Het is allemaal zo vermoeiend. Je gaat ervan geeuwen - windenergie, zonne-energie, land- en tuinbouw, openbare werken, het middenveld, grootverdieners, aardappelen tot en met vrijetijdsbesteding, overal moet er beleid zijn en moeten er korrekties zijn en korrekties op korrekties en een korrekt rood standpunt over elke korrektie.

Nochtans is het simpel: iedereen gelijke kansen, iedereen een hangmat en iedereen een goede opvoeding (& het laatste indien nodig manu militari). Een flinke dosis beleefdheid helpt, zo ook een inspanning de ander eerder te verstaan dan te veroordelen.

Teneinde de hoofdlijnen terug in beeld te krijgen is het beter nogal dramatisch te snoeien in de bijzaken. Eerst en vooral dan in de neiging mee "zaken" te doen, in allerhande private en net-niet-publieke bedrijven, met of zonder winstoogmerk. Ten tweede in het uitdeinende gebruik van essentiële rechten. Het hebben en houden van honden is bijvoorbeeld geen levensnoodzakelijk goed voor de mens. Met het denken in optrekken van de gemiddelden & dan iedereen te verplichten in de buurt van de opgettrokken gemiddelden te zitten helpt men de zwakkeren niet - en, neen, met het verzwakken van de rijken helpt men de zwakkeren ook niet. De zwakkeren zijn zoals iedereen is, niet noodzakelijk uit op macht (laat de macht aan de machtigen!, vermijd enkel dat ze het misbruiken om allen te dwingen machtig te willen zijn). Luxe bestaat en is noch een reden tot beschaamdheid noch een noodzaak voor iedereen. Finaal ook in alles wat slechts is wat mensen willen of niet willen; als de mens geen eksplisiete kultuur wil dan wil de mens geen eksplisiete kultuur. Als men zich niet wil engageren dan engageert men zich niet. En als men geen mening heeft dan heeft men geen mening.

Vele zaken in deze almaar technische wereld zijn slechts een technische zaak. Pleit niet voor gekleurde oplossing van niet-gekleurde zaken. Beperk je tot het doel en laat de middelen aan zij die verstaan wat gemaakt dan wel slechts beïnvloed kan worden.

Relax, don't do it. Uit die raden van bestuur! Weg met al die geldverslindende tusseninstituten vol betweterige en neurotiese maakbaarheidsmensen. Gedaan met gezever in de marge en oproepen allerhande aan mensen die nu eindelijk iets anders kunnen doen dan zich bezighouden met de sleur van alledaagse meningen. Red Riood! Have a little bit of trust. Laat gaan, laat passeren; konsentreer U op wat er toe doet: meer mensen meer mens laten worden. Zit niet zuur te doen als meer mens worden betekent minder meningen hebben over bijzaken en minder zin te hebben in het twisten over het geslacht der engelen.

23-05-11

Demokratie 2.0

Ten eerste is het werkelijk hemeltergend dat ongeveer alles 2.0 moet zijn. Ten tweede is het slechts kwestie van tijd dat iedereen ontdekt dat er iets serieus mis is met onze huidige vorm van demokratie. Ergo, voor je het weet is het al demokratie 2.0 wat de klok slaat.

Maar voor iedereen daar raakt, hier alvast de paradoks van de nieuwe burgerbewegingen: terwijl politici de wind van voor krijgen omdat ze niet op lange termijn denken en alleen bezig zijn met de volgende verkiezingen, willen we een demokratie waarin iedereen voortdurend op de besluitvorming weegt.

Er is vanalles te verbeteren aan de demokratie maar niets ervan heeft te maken met meer rechtstreekse vormen ervan.

28-04-11

Sociaal! Nationalistisch!

Van de ware Finnen over Wilders tot voorbij de jonge (sic) Le Pen wordt er flink en fluks sociaal gedaan. Neo-liberaal heeft afgedaan ter rechterzijde ten voordele van de bescherming van de zekerheid van de kleine, en bij voorkeur iets oudere, man. Het lijkt de SP wel en even anti-Europees.

Bescheiden ook, altijd bereid te gedogen op voorwaarde van het overnemen van op zichzelf gekeerde bekrompenheid. De onzichtbare hand als het ware maar dan de autoritaire versie die in veiligheid doet en zich op de vrijheid beroept - de vrijheid om andersdenkenden te intimideren. Een gegarandeerd propere hand die verongelijkt de problemen verwijst naar andermans gebrek aan gezond verstand.

Een minderheid die als vanzelfsprekend de meerderheid voor zich opeist.

Er is nog ooit een periode geweest waar sociaal, nationaal en gedogen in een beweging samenkwamen. Maar dat zeggen gaat al te ver zelfs al is dat zeggen het enige wat kan vermijden dat het weer te ver gaat.

Sorry. Het is niet omdat je overtuigd bent van je grote gelijk dat ik ongelijk heb.

[Voor diegenen die de clou van het weer al te cryptische stuk hieronder in detail reproduceren als commentaar: je neigt er een frisse pint voor. Helaas verdom ik het om mijn eigen fouten recht te zetten. Ik doe dat niet graag en dus doe ik het niet.]

27-04-11

Bloed! Rood!

Eerst even tegen De Bruijn vertellen dat hij geen verkiesbare plaats krijgt op de stadlijst. Dan even wachten. Tot Erik doet wat hij sowieso uiteindelijk gedaan zou hebben: splitsen! (waar er geloof is, is het schisma altijd nabij)

Tweedens, lekken wat iedereen al weet: Caroline heeft het wel gezien. Weer even wachten. Tot 1 mei want dan vallen de maskers toch af: voorwaarts kameraden and don't look back! (wat krom is valt niet recht te spreken)

Derdens: enkele maanden wachten. Verwarring, de etter moet er eerst uit en dan pas kunnen de wonden echt 'ns fatsoenlijk helen.

En finaal de finale: de strijd om 't Stad vereist opofferingen, bijvoorbeeld zich profileren op nationaal vlak.

[helemaal geen reden om te moralizeren, wat moeet komen moet komen en moet ooit in beweging komen]

Volgende keer: Sociaal! Nationalistisch!

19-04-11

Het Evangheluwe

De woordspeling is flauw maar ook terecht. Het evangelie is geschreven door volgers; volgers die hun autoriteit haalden uit een grote onaantastbare voorganger.

Het evangelie is deel van het kwaad. Misschien daarom dat zovelen er alles aan doen om de illusie te wekken dat Van Gheluwe er verder van afstaat dan de grootste ongelovigen.

14:14 Gepost door de spreker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bidsprinkhanen, biddenveld, canaille du jour |  Facebook |

16-04-11

De bisschop had gelijk

Je moet altijd trachten waarheid te zoeken, zelfs in de grootste waanzin.

“Priesters zijn ook maar mensen en de kerk is ook maar een instituut.” OK dan, geen biechtgeheim: dat is er ook niet voor trainers en geen protocollaire, juridische en financiële voorkeursbehandeling - want die zijn er ook niet voor leraars.

De rest was gewoon waanzin. Maar leerrijke en interessante waanzin. Immers, in de kerk weten ze al langer dat de man alleen de moraal van de kerk kent, de dubbele moraal, & dus toont het interview weer aan dat er sprake van schuldig verzuim. Wellicht daarom schieten de overtuigde katolieken met overtuiging op de pianist.

[En - om bij overtuigde katolieken te blijven - waarom doet Adriaensens altijd het bovenste knopje van zijn hemd dicht? Heeft hij schrik dat we opgewonden raken door zijn borsten?]

22-03-11

Pacifisten maken me agressief

Er zijn altijd goede en slechte redenen te bedenken om iets te doen. Het is dan ook al te makkelijk om elke aktie te veroordelen of te heiligen als men slechts interesse heeft in het behalen van het eigen grote gelijk. De redenen zijn met oneindig veel meer als de akties die genomen worden (en vele akties worden genomen zonder redenen, zonder grootsere planning en samenzwering dan de spontane overtuiging dat iets niet kan).

Pacifisten hebben altijd gelijk. Als er geen oorlog is dan is de tiran schuldig aan machtsmisbruik. Als er wel oorlog is dan is het om olie of macht. Dat is mega-irritant. Niet dat het niet soms alleen maar om olie of macht gaat. Niet dat het niet eigen is aan de tiran om z'n oorlogsmiddelen te gebruiken om de macht te bestendigen. Maar soms is niet altijd. En altijd is niet soms. Als de vreedzame oplossing via de civil society altijd zou werken dan zou het niet soms 42 jaar duren voor er iets verandert. Als de civil society altijd tot het goede leidt dan zou ze niet soms Gaza overnemen en tot een nieuwe diktatuur leiden.

Misschien is er wat minder achterdocht nodig. Misschien is het nodig om de apokaliptische wereldvisie waarin alles alleen maar slechter kan aflopen wat in te tomen. Misschien gaat het wel verbazend goed achteruit. Misschien is er meer aan de hand bij deze of gene aktie dan gelijk te krijgen over de mening die op voorhand al vaststond.

Per slot van rekening: wie was er tot voor kort niet van overtuigd dat de Arabische civil society fundamentalisties was? Wie had gedacht dat de ongeörganizeerde en ongeïnteresseerde en niet geëngageerde internetjeugd er met inzichten vanuit het verdorven Westen als eerste BASTA! zou zeggen tegen de Arabische uitzondering?

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende